3d-zbrush-3dsmax-vray-avia-girl-krzysztof-zgoda
“Avia girl” by Krzysztof Zgoda (http://ins.cgsociety.org) / Erstellt mit ZBrush, Autodesk 3ds Max und V-Ray Chaos Group